Huvudskyddsombud  SKYDDSOMBUD skyddsombud

Huvudskyddsombud:
mikael jonasson120   Mikael Jonasson


Vice huvudskyddsombud:
fredrick johansson120   Fredrick Johansson


Visa uppdragsbeskrivning för huvudskyddsombudDölj uppdragsbeskrivning

Huvudskyddsombudet samordnar det fackliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och är en länk mellan skyddsombuden och klubbstyrelsen.

Som huvudskyddsombud måste du ha en helhetssyn på den fackliga verksamheten och en förståelse för hur arbetsmiljöfrågorna samspelar med övriga verksamhetsområden. Du behöver också ha goda kunskaper om arbetsmiljölagstiftning och säkerhetsföreskrifter samt hålla dig väl uppdaterad om utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Som huvudskyddsombud ska du

 • Se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom skyddsorganisationen.
 • Ha fortlöpande kontakter med skyddsombuden för att hålla dem informerade om arbetsmiljöverksamheten.
 • Ansvara för introduktion av nyvalda skyddsombud.
 • Ansvara för planering och samordning av den fackliga arbetsmiljöverksamheten på arbetsplatsen – utifrån medlemmarnas krav och i samarbete med skyddsombud och klubbstyrelse.
 • Tillsammans med skyddsombuden se till att planerad verksamhet blir genomförd.
 • Delta på klubbens styrelsemöten och bidra med arbetsmiljöperspektivet på de frågor som behandlas samt fortlöpande rapportera om arbetsmiljöverksamheten.
 • Fortlöpande kartlägga arbetsmiljöproblemen på arbetsplatsen samt göra vållandeutredning vid arbetsskada och arbetssjukdom.
 • Ansvara för kontakter med myndigheter i arbetsmiljöfrågor och med företagshälsovården (FHV).
 • Vara drivande i frågan och arbetet med lokala arbetsmiljöavtal om samverkan, utbildning, företagshälsovård och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Fortlöpande dokumentera din verksamhet och hålla vice huvudskyddsombud väl informerad. Du har rätt att delegera arbetsuppgifter till övriga skyddsombud.
 • Ha kunskap om lagstiftningen angående arbetsmiljöområdet.

Normalt deltar huvudskyddsombudet som klubbens representant på sammankomster om arbetsmiljö som till exempel förbundet, avdelningen eller LO ordnar.

Utbildningar:

Lokala:

 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • BAM
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Centrala:

 • Rehabilitering

LO:s kunskapssystem:

 • Vidareutbildning för skyddsombud 1 och 2
 • Kurs för huvudskyddsombud 1 och 2

Skyddsombud:
vakant   Annika Svensson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Annika

vakant   David Lergesjö

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


vakant   Joakim Eliasson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Joakim

vakant   Marcin Lecznar

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Marcin

vakant   Parosh Abdulrahman

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Parosh

vakant   Per Augustsson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Per

vakant   Roger Hoel

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Roger

vakant   Roger Persson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Roger


Visa uppdragsbeskrivning för skyddsombudDölj uppdragsbeskrivning

Skyddsombudets uppgift är att som facklig förtroendevald vid behov företräda arbetskamraterna i kontakt med arbetsledningen. Detta gäller då olika arbetsmiljöfrågor inte går att lösa direkt mellan arbetstagarna och närmaste chef.

Som skyddsombud ska du

 • Ha ett nära samarbete med huvudskyddsombud och övriga skyddsombud, liksom med klubbstyrelsen.
 • Du ska delta i klubbens arbetsmiljöarbete.
 • Delta i företagets skyddsronder inom det egna skyddsområdet.
 • Rapportera uppkomna brister gällande skyddsanordningar, utrustning och övriga hjälpmedel på företaget till arbetsledningen.
 • Rapportera tillbud, arbetsskador och arbetssjukdomsfall till Arbetsmiljöverket.
 • Stoppa arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara, enligt AML 6 kap. 7 §, i avvaktan på utlåtande/ställningstagande från Arbetsmiljöinspektionen.
 • Informera nyanställda om vilka risker som finns i arbetet och hur man skyddar sig eller undviker dem.
 • Verka för att dina arbetskamrater deltar i arbetet med att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Vara med i planeringen och se till att hänsyn tas till arbetsmiljöaspekterna vid förändring av lokaler, anordningar, arbetsmetoder, arbetsorganisation, användning av farliga ämnen, m.m.
 • Delta vid undersökningar/utredningar om arbetsmiljön. Här ingår också att medverka i utredningar om tillbud, olyckor och arbetsskador, liksom att förebygga liknande tillbud.
 • Ha kunskap om lagstiftningen angående arbetsmiljöområdet.


Grundläggande är att du som skyddsombud ska utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftningen. Ett viktigt stöd i ditt arbete är huvudskyddsombudet och klubbstyrelsens ledamöter.

Utbildningar:

Lokala:

 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • BAM
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Centrala:

 • Rehabilitering

LO:s kunskapssystem:

 • Vidareutbildning för skyddsombud 1 och 2