Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Det är många som bidrar till att göra arbetsmiljön bättre.

 • Du som är anställd
 • Chefen
 • Skyddsombudet
 • Huvudskyddsombudet (HSO)
 • Skyddskommittén
 • Facket
 • Företagshälsovården (Feelgood)
 • Skyddsingenjören
 • Arbetsmiljöverket
 • Arbetsmiljöinspektören  

Du som är anställd
Du har rätt till en bra arbetsmiljö. I ditt jobb ingår att säga ifrån om något inte är som det ska i arbetsmiljön. Prata med chefen eller skyddsombudet och berätta om något verkar fel, så att de kan göra något åt det.
Om du är med i facket kan du vara med och välja vem som ska vara skyddsombud.

Chefen
Det är chefen som ska se till att arbetsmiljön är bra. Och chefen ska jobba med arbetsmiljön tillsammans med skyddsombudet och alla andra på jobbet.

Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet
Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet väljs genom facket av sina kollegor. Det är alltså inte chefen som väljer vem som ska vara skyddsombud.

Skyddsombudet ska: 

 • bevaka att arbetsmiljön är bra
 • kontrollera att chefen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga undersöka vilka risker som finns, åtgärda riskerna och hela tiden följa upp arbetsmiljöarbetet
 • vara med och planera allt som berör arbetsmiljön, till exempel inför en omorganisation eller när man inför nya arbetsmetoder.

Skyddsombudet kan: 

 • kräva att chefen gör något åt arbetsmiljön, om skyddsombudet tycker att den är dålig
 • stoppa en arbetsuppgift, om skyddsombudet ser att det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa, och om chefen inte genast kan göra något åt risken.

Att stoppa arbetet är alltid en sista utväg. I första hand ska skyddsombudet peka på problemet för chefen så att något kan göras åt det. Efter ett skyddsombudsstopp inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatsen och avgör om något måste ändras innan den som jobbar får fortsätta.

Ibland kallar man skyddsombudet för arbetsmiljöombud.

Huvudskyddsombudet
Om det finns flera skyddsombud på jobbet ska en av dem väljas till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet ska samordna alla ombudens arbetsmiljöarbete.

Skyddskommittén 
I skyddskommittén ska det sitta representanter både för arbetsgivaren och för de anställda (skyddsombud). Skyddskommittén tar upp frågor som rör arbetsmiljön för hela arbetsplatsen.

Facket
Fackets roll i arbetsmiljöarbetet är att välja skyddsombud. Vi står också för utbildningar för våra ombud.

Företagshälsovården 
Företagshälsovården ska vara experter på rehabilitering och arbetsmiljö och ska jobba förebyggande för att du inte ska bli skadad eller sjuk av jobbet.

Skyddsingenjören
På vissa företag finns arbetsmiljöingenjörer eller skyddsingenjörer. De är experter på arbetsmiljö och anlitas av företaget, ofta genom företagshälsovården, för att jobba med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets uppdrag är att skriva regler och inspektera arbetsplatser. De jobbar också förebyggande genom att informera om arbetsmiljö och arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöinspektören
På Arbetsmiljöverket jobbar över 300 arbetsmiljöinspektörer. Inspektörens jobb är att gå ut och inspektera arbetsmiljön i företag och organisationer och ställa krav på chefen att följa arbetsmiljölagen och de regler som finns för arbetsmiljön.