Analys

  REVISION


Revisor:

vakant   Bengt Berggren

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Bengt

Visa uppdragsbeskrivning för revisorDölj uppdragsbeskrivning

Revisorns roll är att på medlemmarnas uppdrag granska att klubben driver den verksamhet som medlemmarna beslutat om och i enlighet med stadgarna. Revisorn ska också kontrollera räkenskaperna och klubbens ekonomiska hantering.

Som revisor ska du

 • Fortlöpande granska att klubbstyrelsens verksamhet drivs på ett effektivt och rationellt sätt för att uppnå målen i verksamhetsplanen.
 • Kontrollera att de beslut som tas i klubbens styrelse och på medlemsmöten följer stadgar och god sed.
 • Fortlöpande granska klubbens räkenskaper och se till att de sköts på ett riktigt sätt.
 • Gå igenom räkenskaperna och till årsmötet ge en revisionsberättelse med förslag om tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Revisorerna ska ägna uppmärksamhet också åt verksamheten i en eventuell grupporganisation inom klubben.

För att kunna fullgöra ditt uppdrag som revisor ska du

 • Ha tillgång till protokoll från samtliga styrelse- och medlemsmöten.
 • Ha tillgång till räkenskaper och övriga handlingar som rör klubbens verksamhet och förvaltning.
 • Ha rätt att vid behov delta på klubbens styrelsemöten.

Utbildningar:

Lokala:

 • Vald på jobbet
 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Revisorsutbildning.

Centrala:

LO:s kunskapssystem: