ifmetall50x50

  KLUBBSTYRELSEN 2017/-18


Ordförande:

magnus persson120   Magnus Persson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Tel: 076-3372077
Maila Magnus

Vice ordförande:
joachim kandimaa120   Joachim Kandimaa

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


Visa uppdragsbeskrivning för klubbordförandeDölj uppdragsbeskrivning

Ordförandes roll är att samordna verksamheten, se till att alla vet vad de ska göra och vem som ska göra det, samt följa upp hur det går. Ordföranden har också en viktig roll som bollplank och stöd för övriga förtroendevalda i klubben.

Ordföranden ska alltså inte vara den som gör allt, utan ska i stället försöka få så många som möjligt att delta i det fackliga arbetet.

Ordföranden behöver känna till medlemmarnas vardag på arbetsplatsen, förstå företagets verksamhet och vara insatt i de lagar och avtal som gäller för fackliga frågor.

Ordföranden bör hela tiden hålla vice ordförande informerad om sitt arbete.

Som ordförande ska du

 • Se till att klubben arbetar med det som stadgarna och andra fattade beslut anger som klubbens uppdrag och uppgift.
 • Ta ett övergripande ansvar för att beslut som fattas i förbundet också efterlevs.
 • Verka för att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela den fackliga organisationen och att fattade beslut analyseras utifrån jämställdhetsperspektiv.
 • Leda styrelse- och medlemsmötena i klubben, så att besluten fattas i demokratisk ordning.
 • Se till att en verksamhetsplanering görs i nära samspel med medlemmarna samt följa upp att den genomförs på ett bra sätt.Verka för att integrera arbetsmiljöaspekterna i alla fackliga frågor.
 • Ansvara för att de beslut som styrelse eller medlemsmöte fattat också genomförs.
 • Vara klubbens firmatecknare tillsammans med kassören.

Utbildningar:

Lokala:

 • Vald på jobbet
 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • Ordförandeutbildning
 • Ledarutbildning
 • Förhandlarutbildning, grund
 • Jämställdhetsutbildning

Centrala:

 • Förhandlarutbildning, avancerad
 • Diskrimineringsutbildning

LO:s kunskapssystem:

 • Arbetsrätt 1, 2 och 3

Kassör:
ellen härnesund bodin120   Ellen Härnesund Bodin

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Klubb

Kassör, Klubbstyrelse
Ledamot, Klubbstyrelse
Ansvarig, Ungdomsverksamhet

Visa uppdragsbeskrivning för kassörDölj uppdragsbeskrivning

Kassören ansvarar för ekonomin i klubben. Genom sin roll som styrelseledamot har kassören också ansvar för klubbens verksamhet i dess helhet.

Som kassör ska du

 • Vara firmatecknare för klubben, tillsammans med ordförande eller annan som styrelsen utsett.
 • Föra klubbens räkenskaper och ansvara för att de är i god ordning.
 • Attestera samtliga av klubbens verifikationsunderlag (förutom egna uttag, som ordföranden ska attestera).
 • Se till att det alltid finns ett styrelsebeslut som grund, innan utbetalning görs.
 • Fortlöpande följa klubbens ekonomiska ställning och regelbundet rapportera till styrelsen.
 • Varje år ge ett ekonomiskt bokslut till klubbens verksamhetsberättelse.
 • Hjälpa revisorerna vid revisioner.

Utbildningar:

Lokala:

 • Vald på jobbet
 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • Kassörsutbildning

Centrala:

LO:s kunskapssystem:


Sekreterare:
mikael göransson120   Mikael Göransson

Tel: 
Maila Mikael

Vice sekreterare:
fredrik claesson120   Fredrik Claesson

Maila Fredrik

Visa uppdragsbeskrivning för sekreterareDölj uppdragsbeskrivning

Sekreteraren ansvarar för att klubben har ordning på fattade beslut. Genom sin roll som styrelseledamot har sekreteraren också ansvar för klubbens verksamhet i dess helhet.

I rollen som sekreterare ingår att uppdatera förbundets medlems- och uppdragsregister.

Som sekreterare ska du

 • Föra protokoll vid klubbens styrelse- och medlemsmöten samt se till att de justeras och delges samtliga styrelseledamöter och revisorer snarast möjligt.
 • Arkivera protokollen i god ordning för att kunna följa verksamheten och fattade beslut.

Sekreterare kan också ha ansvar för

 • Ett fullständigt och uppdaterat medlemsregister.
 • Anmäla samtliga förtroendevalda till avdelningen samt hålla avdelningen fortlöpande informerad om klubbens förtroendevalda.
 • Informera arbetsgivaren om vem som har vilket uppdrag och mandatperioden.

När det gäller skyddsombuden ska arbetsgivaren också informeras om vilket skyddsområde de har ansvar för. (Skyddsombuden ska dessutom anmälas till arbetsmiljöverket, men det gör avdelningen när den fått informationen från klubben).

Utbildningar:

Lokala:

 • Vald på jobbet
 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • Sekreterarutbildning

Centrala:

LO:s kunskapssystem:


Ledamot:
sarah wiberg120   Sarah Wiberg

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Tel: 

Ersättare:
annika ähdel120   Annika Ähdel

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Klubb

Ersättare, klubbstyrelse
Ansvarig, Jämställdhetsverksamhet

fredrick johansson120   Fredrick Johansson


mikael abrahamsson120   Mikael Abrahamsson


vakant   Patrik Posch

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


Visa uppdragsbeskrivning för styrelseledamotDölj uppdragsbeskrivning

Att vara ledamot i klubbstyrelsen innebär att vara med och ta ansvar för helheten, men också att i vissa delar ha ett konkret ansvar för genomförande.

Som styrelseledamot ska du

 • Ta ansvar för hela klubbens verksamhet.
 • Delta i styrelsesammanträdena, med dina kunskaper, dina erfarenheter och ditt omdöme.
 • Vara beredd att arbeta inom och/eller ta ansvar för ett särskilt verksamhetsområde inom klubben.
 • Vara väl insatt i klubbens ekonomi och reglementen.

Utbildningar

Lokala:

 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter

LO:s kunskapssystem:

 • Organisera mera

Fler utbildningar kan vara aktuella utifrån vilka uppgifter styrelseledamoten/-ersättaren har.